Obchodní rejstřík

Obchodní rejstřík provozuje na adrese www.justice.cz Ministerstvo spravedlnosti České republiky (Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2, Česká republika). V následujícím formuláři můžete vyplnit údaje a po odeslání budete přesměrování na oficiální stránky justice.cz

Název subjektu: IČ:  

Příjmení:* Jméno:*  
* je nutno zadat s počátečním velkým písmenem! Získané údaje mají pouze informační povahu 
 

Obchodní rejstřík firem

Obchodní rejstřík představuje databázi všech obchodních subjektů. V rejstříku se vyskytují údaje o identifikačním čísle podnikajícího subjektu, předmětu jeho činnosti, statutárních orgánech, struktuře majetku a dalších klíčových ukazatelích o podniku. Podniky mají navíc povinnost do obchodního rejstříku vložit sbírky listin, kde se jedná především o zakládací listiny či smlouvy a účetní závěrky.

Díky přístupností informací na internetu je možné o každém podnikatelském subjektu získat informace během několika málo sekund. Vyhledávání je možné podle identifikačního čísla nebo dalších parametrů, podle kterých je následně připraven výpis všech možných subjektů, které zadaným podmínkám odpovídají. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost je nejčastější právní forma. Chcete podnikat jako právnická osoba? Založení právnické osoby a zápis do obchodního rejstříku jsou jedny z prvních úkonů. 


Obchodní rejstříkové soudy:

Městský soud v Praze
Slezská 9, 120 00 Praha 2
OR@msoud.pha.justice.cz
Tel: 224 172 111


Krajský soud v Českých Budějovicích
Zátkovo nábřeží 2, 370 84 České Budějovice 
posta@ksoud.cbu.justice.cz
tel: 389 018 111


Krajský soud v Plzni
Stehlíkova 3, 303 16 Plzeň
Tel: 377 869 611
spravce@ksoud.plz.justice.cz 


Krajský soud v Ústí nad Labem
třída Národního odboje 1274
400 92 Ústí nad Labem
posta@ksoud.unl.justice.cz 
Tel: 475247111 – ústředna


pobočka Krajského soudu v Liberci
U Soudu 540/3, 460 72 Liberec
posta@ksoud.lbc.justice.cz
Tel:485 238 353


Krajský soud v Hradci Králové
Třída ČSA 218, 502 08 Hradec Králové
rejstrik@ksoud.hrk.justice.cz
Tel: 498 016 111 – ústředna
Pobočka Krajského soudu v Pardubicích
Sukova 1556, 530 96 Pardubice


Krajský soud v Brně Husova 15, 601 95 Brno
posta@ksoud.brn.justice.cz
Tel: 542 101 111 - ústředna


Krajský soud v Ostravě Havlíčkovo nábř. č. 34, 728 81 Ostrava 1
ksostrava@ksoud.ova.justice.cz
Tel: 596 153 111 - ústředna 


Informace čerpány z justice.cz

 

Co je justice.cz a obchodní rejstřík

Justice.cz je specializovaný web ministerstva spravedlnosti, které server justice.cz provozuje. Na serveru justice.cz můžete vyhledávat informace, které jsou veřejně přístupné v obchodním rejstříku. Obchodní rejstřík je veřejně přístupný seznam společností a fyzických osob, které jsou do něj zapsány. Do obchodního rejstříku se povinně zapisují údaje o podnikatelských subjektech, kterým to nařizuje obchodní zákoník. Na serveru justice.cz můžete společnosti a subjekty vyhledávat podle několika kritérií, jako je název, IČO, a spisová značka, pod kterou je společnost nebo jiný subjekt do obchodního rejstříku zapsána. Dále je také možné na serveru justice.cz vyhledávat jednotlivé osoby, které jsou do obchodního rejstříku zapsány. Na serveru justice.cz je také možné prohledávat informace, které jsou uloženy ve sbírce listin obchodního rejstříku.
Dále je na serveru justice.cz veden seznam tlumočníků, kteří jsou oprávněni poskytovat překlady a tlumočení se soudním ověřením. Na justice.cz jsou také vedeni soudní znalci, a můžete tam na ně získat kontaktní informace.

Sbírka listin obchodního rejstříku

Sbírka listin obchodního resjtříku je veřejně přístupný archiv listin, které musí obchodní společnosti povinně podle ustanovení obchodního zákoníku to této sbírky zakládat. To sbírky listin může každý občan veřejně nahlížet. Část listin je již digitalizována a jsou přístupné na serveru justice.cz. Ty listiny, které zatím nejsou digitalizovány, jsou přístupné u příslušného městského soudu nebo krajského soudu, u kterého je daná společnost zapsána. Z těchto listin je možné si pořizovat výpisy a kopie.
Pokud ve sbírce listin chybí zákonem předepsané listiny, může soud vyzvat takovou společnost, aby chybějící listiny do sbírky listin doložila.

 

Sbírka listin obsahuje

a) společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu anebo zakladatelskou smlouvu společnosti, stejnopis notářského zápisu obsahujícího usnesení ustavující valné hromady akciové společnosti nebo ustavující schůze družstva, stanovy akciové společnosti, družstva nebo společnosti s ručením omezeným, pokud mají být podle společenské smlouvy vydány, a zakládací listinu státního podniku (dále jen "zakladatelské dokumenty") a jejich pozdější změny; po každé změně zakladatelského dokumentu nebo stanov musí být uloženo také jejich platné úplné znění,

b) rozhodnutí o volbě nebo jmenování, odvolání nebo doklad o jiném ukončení funkce osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem, likvidátorem, správcem konkursní podstaty, vyrovnacím správcem, nuceným správcem anebo vedoucím organizační složky podniku (§ 13 odst. 3) nebo které jako zákonem upravený orgán nebo jako jeho členové jsou oprávněny zavazovat společnost nebo ji zastupovat před soudem anebo se takto podílejí na řízení nebo kontrole společnosti,

c) výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, pokud nejsou součástí výroční zprávy, vyžaduje-li jejich vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, návrh rozdělení zisku a jeho konečná podoba nebo vypořádání ztráty, pokud nejsou součástí řádné účetní závěrky, zpráva auditora o ověření účetní závěrky, zprávu o vztazích mezi propojenými osobami podle § 66a odst. 9; na listině obsahující rozvahu (bilanci) musí být uvedeny také identifikační údaje osob, které ji podle zákona ověřují,

d) rozhodnutí o zrušení právnické osoby, rozhodnutí, jímž se ruší rozhodnutí o zrušení právnické osoby, a rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o přeměně, rozhodnutí soudu o neplatnosti společnosti (§ 68a), zprávu o průběhu likvidace podle § 75 odst. 1, seznam společníků podle § 75a odst. 1 anebo zprávu o naložení s majetkem podle § 75 odst. 6,

e) rozhodnutí o změně právní formy a zprávu o změně právní formy, smlouvu o fúzi, o převodu jmění nebo o rozdělení a písemné návrhy takových smluv, projekt rozdělení, zprávu o fúzi, o převodu jmění nebo rozdělení, znaleckou zprávu o fúzi, o převodu jmění nebo rozdělení,

f) rozhodnutí soudu o neplatnosti usnesení valné hromady o změně právní formy, fúzi, převodu jmění nebo rozdělení a o neplatnosti smlouvy o fúzi, o převodu jmění nebo rozdělení anebo o neplatnosti projektu rozdělení,

g) posudek znalce nebo znalců na ocenění nepeněžitého vkladu při založení společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti nebo při zvýšení jejich základního kapitálu, posudek znalce na ocenění jmění při přeměnách právnických osob (§ 69) a na ocenění majetku podle § 196a odst. 3,

h) rozhodnutí soudu vydaná podle zákona o konkursu a vyrovnání,

i) smlouvu o převodu podniku nebo jeho části, smlouvu o nájmu podniku nebo jeho části, včetně oznámení o jejím prodloužení podle § 488f odst. 1, a návrhy uvedených smluv, případné listiny prokazující zánik nájmu, usnesení soudu o nabytí podniku děděním,

j) ovládací smlouvu (§ 190b) a smlouvu o převodu zisku (§ 190a), včetně jejich změn, a případné listiny prokazující zrušení smlouvy,

k) doklad o souhlasu druhého manžela s použitím majetku ve společném jmění manželů k podnikání podle zvláštního právního předpisu, stejnopis notářského zápisu o smlouvě o změně rozsahu společného jmění nebo výhradě jeho vzniku podle zvláštního právního předpisu, byla-li taková smlouva uzavřena, nebo rozhodnutí soudu o zúžení společného jmění, popřípadě smlouvu o rozdělení příjmů z podnikání podle zvláštního právního předpisu; v případě rozvodu musí být uložena dohoda o vypořádání společného jmění podle zvláštního právního předpisu nebo rozhodnutí soudu, popřípadě prohlášení podnikatele, že k dohodě ani rozhodnutí soudu nedošlo,

l) smlouvu o zastavení obchodního podílu, smlouvu o převodu obchodního podílu,

m) usnesení valné hromady podle § 210 obchodního zákoníku,

n) rozhodnutí soudu o nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu některého společníka ve společnosti, prodejem podniku nebo jeho části, jakož i rozhodnutí soudu o zastavení výkonu rozhodnutí, usnesení soudu o nařízení exekuce, exekuční příkaz na postižení podílu některého společníka ve společnosti, na prodej podniku nebo jeho části, jakož i rozhodnutí o zastavení exekuce nebo sdělení, že exekuce skončila jinak než zastavením,

o) rozhodnutí příslušného státního orgánu o udělení státního souhlasu působit jako soukromá vysoká škola podle zvláštního právního předpisu,

p) další listiny, o kterých tak stanoví právní předpis.

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání