Jak na podnikatelský plán - 1. část

 

Jak na podnikatelský plán ? 

Důležitým krokem při realizaci inovačního projektu je zpracování podnikatelského plánu, nebo-li tzv. podnikatelského záměru či business plánu.

Proč zpracovat podnikatelský plán

Podnikatelský plán slouží především samotnému podnikateli jako výchozí dokument pro veškeré podnikové plánování, shrnuje podstatné informace, o jeho prostředí, jeho minulé a současné aktivity, jeho krátkodobé a dlouhodobé cíle. Popisuje nabízené výrobky či služby a jim odpovídající tržní příležitosti. Vyjasňuje zdroje a prostředky nutné k jejich realizaci v konkurenčním prostředí. Podnikateslký plán je tedy průkazným materiálem o tom, že společnost ví,  čeho a jak chce dosáhnout.

Podnikatelský plán je základním dokumentem jak pro podnikatele, tak i pro potencionálního investora či banku, neboť popisuje základní smysl existence firmy (misi), dlouhodobý cíl (vizi) a cestu k jeho dosažení (strategii) včetně akčních kroků (co kdy bude uděláno). Dává tak všem zainteresovaným stranám přehled o ambicích projektu a o plánu jejich naplňování.

Příprava podnikatelského plánu není jednoduchou záležitostí. Vyžaduje si úsilí, čas a také finanční prostředky. Nicméně tato investice je návratná. Jakmile je podnikatelský záměr hotový slouží jako nástroj, který podstatně zvýší šanci dosažení stanoveného cíle cesty podnikatele.

Jednou z odlišností malého a středního podnikání od velkých firem je bohužel absence strategického plánování a podnikatelského plánu vůbec. Schopnost rozeznat potřebu podnikatelského záměru je hodnocena jako znak zralosti podnikatele a vyšší pravděpodobnost přežití společnosti.

Mnoho (zejména malých) podnikatelů tvrdí, že nemusí mít tento dokument, poněvadž nepotřebují žádné cizí zdroje. Raději používají své vlastní zdroje, než aby se jejich podnikatelská idea stala předmětem kritického hodnocení. Avšak bez ohledu na to bylo prokázáno, že "úmrtnosti" nových společností (ale i jednotlivců-podnikatelů) lze vytvořením podnikatelského plánu předcházet.

Rozsah

Rozsah podnikatelského plánu závisí do značné míry na typu a náročnosti podnikatelského záměru. U většiny začínajících firem by měl být dostatečný dokument o cca 10 – 20 stranách A4. V dokumentech tohoto typu jednoznačně platí stručnost nade vše a text by měl být maximálně podpořen ověřenými daty, fakty a čísly.
Podnikatelský plán je zpravidla dokument střednědobý, což znamená, že by měl být tvořen na 3 – 5 let (v závislosti na typu podnikání a potřebách projektu).

Obsah jednotlivých kapitol podnikatelského plánu:

1. STRUČNÉ SHRNUTÍ

(rozsah 1 – 2 strany A4)

Obsahem úvodní kapitoly podnikatelského záměru s názvem stručné shrnutí je krátký popis klíčových bodů dokumentu. Jeho hlavním úkolem je poskytnout lidem, kterým je určen (investoři, pracovníci inkubátoru, banky apod.) základní informace o podnikatelském záměru. Četba stručného shrnutí by neměla přesáhnout 10 minut.

Nezapomeňte, že lidé, kterým je business plán určen, nemusí být nutně odborníci na vaši problematiku, proto je třeba vědeckou myšlenku nebo odborné řešení popsat jednoduše a srozumitelně.

Stručné shrnutí by mělo obsahovat:

 • podnikatelskou myšlenku (základní ideu projektu),
 • poslání
 • cíle,
 • jedinečnost produktu a jeho ochranu,
 • konkurenční výhodu,
 • cílové segmenty trhu a jejich velikost,
 • tým,
 • finanční cíle,
 • výši požadovaného kapitálu
 • potenciální zisk.

2. POPIS KLÍČOVÝCH BODŮ PROJEKTU

2.1 Produkt

 • Vysvětlete, zda jde o fyzický výrobek, službu nebo např. licenci.
 • Charakterizujte jej a popište jeho výhody.
 • Objasněte, jakou potřebu zákazníků váš produkt nebo služba řeší.
 • Popište jeho jedinečnost a inovativnost.

2.2 Zákazníci

 • Kdo bude vaším zákazníkem? Pro koho je výrobek / služba určena? (Identifikace typů zákazníka pro váš produkt a popis velikosti segmentu trhu)
 • Jaké potřeby váš výrobek / služba uspokojuje.
 • Jakým způsobem je daná potřeba uspokojována v současnosti?
 • Jaké jsou nevýhody současných řešení na trhu?
 • Co ovlivňuje míru potřeby vašich budoucích zákazníků, resp. jejich ochot váš produkt nebo službu využívat?
 • Rozdělte vaše potenciální zákazníky na segmenty podle jejich potřeb a způsobu používání nabízeného produktu nebo služby. Odhadněte celkový obrat těchto zákaznických segmentů. (Je třeba přesvědčit investory, že produkt má trh, na kterém je možné vytvořit zisk.)

2.3 Ochrana duševního vlastnictví

 • Jaký je současný stav vývoje vašeho výrobku?
 • Je nutný další vývoj? Jak dlouho potrvá? Kolik bude stát? Vyjmenujte patenty, obchodní značky, copyright nebo jiná práva, která již vlastníte nebo hodláte uplatnit.
 • V jaké fázi se ochrana vašeho duševního vlastnictví nachází?
 • Jak je smluvně zajištěna mlčenlivost (mezi subjekty, které s projektem přijdou do styku)?
 • Existují nevyřešené spory o vlastnictví, vztahující se k daným právům? Zvažte možné následky pro vaše podnikání.
 • Uveďte smluvní práva nebo dohody (např. licence), která vám zabezpečují exkluzivitu nebo vlastnictví práv duševního vlastnictví.

2.4 Tým

 • Vyzdvihněte zkušenost, vzdělání a dosažené úspěchy členů vašeho týmu a důležité body vaší kariéry. Zaměřte se na skutečně dosažené výsledky.
 • Je tým vyvážený? (Zahrnuje jak vědecké/výzkumné odborníky, tak osoby zajišťující řízení, obchod, propagaci apod.?) Širší tým je výhodou proti zajištění všech činností jednou osobou.
 • Jsou jasné pravomoce a zodpovědnost mezi členy týmu?
 • Jaké zkušenosti, znalosti a dovednosti vašemu manažerskému týmu schází? Jak navrhujete tento problém řešit?

2.5 Cíle projektu

 • Definujte cíle, kterých chcete dosáhnout a v jakém čase.
 • Identifikujte zlomové body Vašeho projektu a popište firmu, jak ji chcete vidět za 3 roky

3 ANALÝZY

3.1 Trh

3.1.1 Segmenty

 • Popište charakter zákazníků v jednotlivých segmentech.
 • Popište jejich potřeby a motivy využívání vašeho produktu nebo služby.
 • Jaká je dynamika trhu?
 • Jaká je současná velikost prodeje v příslušném segmentu
 • Jaký je tržní potenciál v penězích a očekávaný vývoj trhu.
 • Popište segmenty trhu z hlediska:
  • geografického (kde lze prodávat, jaké jsou lokální rozdíly)
  • demografického
  • životního stylu
  • kupní síly

3.1.2 Konkurenční produkty

 • Jaké jsou konkurenční produkty na trhu, jejich cena, kvalita, historie a obsluhované segmenty trhu.
 • Popište silné a slabé stránky konkurenčních produktů.
 • Uveďte jejich tržní podíl, potenciál jejich růstu a očekávaný vývoj.
 • Má náš produkt na trhu substituty (tj. může být potřeba zákazníků uspokojena diametrálně odlišným způsobem?

3.1.3 Síla konkurentů

 • Kdo jsou vaši konkurenti, jejich velikost a obsluhované segmenty trhu (chcete s nimi soupeřit v jejich prioritním segmentu? jsou finančně silní? jakou mají reputaci a vztahy s dodavateli a odběrateli?)
 • Jejich silné a slabé stránky (např. schopnost inovace, flexibilita, vlastnictví distribuční sítě, dlouhodobé postavění apod.)

3.2 Dodavatelé

 • Kdo jsou vaši současní a potenciální dodavatelé. Jsou někteří z nich pro nás klíčoví (jaký je stupeň závislosti)?
 • Jejich množství, spolehlivost, kvalita, ceny.
 • Jak jsou organizovány vztahy naší firmy s dodavateli a subdodavateli: délka výrobního cyklu, frekvence dodávek, atd.?

3.3 Odběratelé

 • Kdo jsou vaši současní a potenciální odběratelé. Jsou někteří z nich pro vás klíčoví (jaký je stupeň závislosti)?
 • Stanovte jejich problémy, potřeby, odhadněte tržní velikost a růstový potenciál.

3.4 Výrobní proces a nákladová rozvaha (pokud relevantní)

 • Popište proces vzniku vašeho produktu nebo služby krok po kroku.
 • Jaké dovednosti a kvalifikaci si vyžaduje výrobní proces?
 • Jaké speciální dodávky?

 

Inovace.cz

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání