Jak na podnikatelský plán - 2. část

 

4 SHRNUTÍ – SWOT

SWOT analýza v tabulce přehledně shrnuje projekt dle:

 • silných stránek (strengths)
 • slabých stránek (weaknesses)
 • příležitostí (opportunities)
 • hrozeb (threats)

Více informací o SWOT analýze naleznete například na stránkách Wikipedie - SWOT.

Smyslem je shrnout identifikované a snadno vyhodnotit projekt.

5 NÁVRHOVÁ ČÁST

5.1 Cíle

Na základě SWOT definujte cíle vaše projektu v čase. Cíle by měly být:

 • specifické (konkrétní)
 • měřitelné
 • zacílené na potřeby projektu
 • realistické
 • ukotveny v čase

Identifikujte milníky projektu – tj. jaké cíle mají být dosaženy v čase.Co to znamená v oblasti financí, výroby, propagace, prodeje, náboru lidí?

5.2 Strategie

Návrh strategie – jak dosáhneme stanovených cílů se zdroji, kterými disponujeme.

5.2.1 Produkty – co budeme vyrábět / poskytovat

5.2.2 Ceny – za kolik

 • Jaké ceny převládají v současnosti na trhu?
 • Za jakou cenu budete produkty prodávat vy?
 • Definujte cenovou strategii a porovnejte ji s vašimi konkurenty
 • Jakou má výrobek přidanou hodnotu pro zákazníka

5.2.3 Distribuce – kde a komu

 • Popište váš prodejní řetězec (přes koho bude prodávat, co to bude stát?)
 • Jaké jsou Vaše prodejní cíle – množství (i podle tržních segmentů, např. z geografického hlediska)
 • Jaké distribuční kanály použijete? (přímý prodej konečnému zákazníkovi, prodej přes distribuční síť (exkluzivně nebo ne) atd.) Jaké objemy prodeje hodláte uskutečnit přes jednotlivé distribuční kanály (odhad v čase)?
 • U velkých produktů zohledněte relevantní přepravní náklady ve vztahu k prodejní ceně (doprava, pojištění, úvěr)
 • Budete své výrobky / služby vyvážet i do zahraničí?
 • Jaký poprodejní servis svým zákazníkům nabídnete? Jak tento servis zajistíte?

5.2.4 Propagace – jak zaujmete zákazníka

 • Jakým způsobem budete propagovat vaše výrobky / služby?
 • Jakým způsobem chcete kontaktovat své zákazníky?
 • Jaké je načasování propagačních aktivit a s jakým rozpočtem (reklamní kampaň, účast na výstavách, veletrzích, direct marketing, noviny, Internet)?
 • Jaké marketingové komunikační nástroje budou používány: reklama, firemní dokumentace, vizualizační pomůcky, katalogy, značky (značkové produkty), loga, slogany, public relations, tiskové zprávy, Internet, atd.?

5.2.5 Procesy – jak je zorganizována výroba nebo dodávka služeb

 • Jak jsou ve firmě definovány procesy?
 • Kdo je interně ve firmě zodpovědný za realizací jednotlivých procesů?
 • Jaké jsou kompetence, časová náročnosti, odhad nákladů na zajištění jednotlivých procesů?

5.2.6 Lidé

 • Jaké typy pracovníků bude potřeba na jednotlivé pozice
 • Jakou mají mít kvalifikaci, zkušenosti, certifikace apod.
 • Kolik budou stát?

6 FINANCE

Kolik bude stát aplikace strategie v čase.

6.1 Náklady

6.1.1 Před spuštěním projektu

 • Zahrnuje investiční náklady, tj. především na pořízení strojů, licencí, apod.

6.1.2 Náklady během fungování projektu

Jde o provozní náklady firmy.

 • Fixní – energie, osobní náklady, pronájem
 • Variabilní – materiálové náklady
 • Jaký je vztah mezi variabilními a fixními náklady?

6.2 Předpoklad příjmů

 • Odhad celkových tržeb dle jednotlivých let na příští 3 roky.
 • Jaký je poměr z prodeje výrobků, služeb a servisu?

6.3 Projekce cash-flow

Cash-flow zachycuje přehled toků peněž (likviditu firmy), tj. pohyb příjmů a výdajů.

Předpovězte tok příjmů a výdajů v průběhu 3 let. Cash-flow lze vypočítat přímo jako rozdíl mezi příjmy a výdaji nebo nepřímo z výkazu zisků a ztrát a z rozvahy.

Mějte na paměti, že tržby nemusí být rovnoměrné (např. sezónnost, ale také uvedení dalších produktů v dalších letech apod.), a ani platby od zákazníků nemusí být rozloženy rovnoměrně, což zakládá potřebu výpůjček krátkodobého kapitálu, potřebného ke krytí fixních nákladů, jakými jsou například platy zaměstnanců, platby za pravidelně nakupované služby atd. (Tyto náklady budete muset hradit i když nebudete vyrábět.).

Určete bod zvratu – moment, kdy se výnosy poprvé od začátku projektu rovnají nákladům. Do této doby je rozdíl mezi výnosy a náklady negativní (peníze jsou především odčerpávány). Od tohoto bodu už začíná firma vydělávat.

6.4 Finanční zajištění projektu

 • Jaké máte nyní k dispozici finanční prostředky?
 • Odpovídají prostředky rozsahem potřebám projektu?
 • Pokud neodpovídají, jaké finanční zdroje jsou pro realizaci projektu potřeba?
 • Máte představu, kde a za jakých podmínek tyto zdroje získáte?

7 ANALÝZA RIZIK

7.1 Vnitřní rizika projektu

Rizika, která byla identifikována v rámci SWOT analýzy jako slabé stránky projektu. Rizika, která můžete ovlivnit.

7.2 Vnější rizika projektu

Rizika identifikována jako hrozby projektu – jedná se o rizika, kterých je dobré si být vědom, ale které nemůžete příliš ovlivnit (např. právní prostředí, konkurence vyvíjející podobný produkt apod.)

7.3 Opatření k minimalizaci rizik

Jak budou z vaší strany minimalizována rizika identifikovaná rizika?

 

Inovace.cz

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání