Ocenění podniku

Oceňování podniku (valuace podniku, ocenění podniku, ocenění firmy) je stále rozsáhlejší disciplínou, které se dnes věnují od kateder vysokých škol, znaleckých ústavů, investičních bank, poradenských firem až po vedení a majitele malých a středních firem. Na toto téma lze nalézt množství literatury, především v anglickém jazyce (business valuation).

Zjistit hodnotu podniku je potřeba buď na základě požadavku plynoucího ze zákona (např. při přeměnách společností - fúze, rozdělení) nebo k jiným účelům např. ocenění při prodeji firmy, pro stanovení odměn managementu, při vytváření společného podniku (joint venture).

Právě podle jeho účelu je k ocenění možné přistupovat z několika úhlů pohledu. Jedním ze základních přístupů je určení tzv. objektivní tržní hodnoty. Tou se rozumí předpokládaná částka, za kterou by aktivum (firma) mělo být k datu ocenění směněno, a to mezi kupujícím a prodávajícím v transakci samostatných a nezávislých partnerů po náležitém marketingovém období, v níž každá strana jedná informovaně, rozumně a bez donucení.

S tím souvisí i použitá metodika ocenění. V zásadě se rozlišují tři hlavní skupiny metod:

  • výnosové metody - ocenění na základě analýzy výnosů, nejpoužívanějšími výnosovými metodami jsou
    • metoda diskontovaných peněžních toků (DCF)
    • metoda ekonomické přidané hodnoty (EVA)
  • tržní ocenění - ocenění na základě analýzy trhu resp. obdobných transakcí
  • majetkové (substanční) ocenění - na základě analýzy majetku oceňované společnosti.
Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání