Podnikatelský záměr / plán

Psaní podnikatelského plánu:

 

1. Úvod

Podnikatelský plán znamená úplný popis podniku a jeho plánů pro nadcházejících 3 - 5 let. 

Zdůvodňuje to, co podnik dělá (nebo co v případě nového podniku dělat bude), kdo a proč

bude výrobky nebo služby kupovat a jaké jsou dostupné a požadované finanční prostředky.  

 

Často se podnikatelský plán sestavuje pouze tehdy, když vznikne potřeba navýšení financí. 

Podnikatelský plán by však měl sloužit především podnikateli samému jako jeho vlastní 

vodítko pro dosažení strategických cílů. Proto by měl být revidován každý rok, aby správně

stanovoval cíle, mezicíle a poskytoval reálné finanční předpovědi. Kvalita záměru též ukazuje 

na strategickou a manažerskou úroveň podnikatele.  

 

2. Styl  

Podnikatelský plán by měl být napsán jasným, stručným a logickým způsobem. Jeho hlavní 

část většinou nezabere více než 8 - 10 stránek, ačkoli může vzniknout potřeba doprovodných 

podrobných příloh.  

 

Správný podnikatelský plán je prvním marketingovým činem jakéhokoli podniku 

představující jeho hlavní prostředek pro přesvědčovaní potenciálních investorů o 

životaschopnosti a budoucí úspěšnosti podnikání. Titulní stránka by měla vystihovat povahu 

podniku, jméno vlastníka (vlastníků), adresu a telefonní spojení. Obal vzbuzuje ve čtenáři 

bezprostřední dojem o image podniku, a proto musí vypadat profesionálně. Na následující 

stránce by měl být uveden obsah a čísla stránek.  

 

Pokud jsou zapotřebí přílohy, jejich rozsah by měl být přiměřený významu informace. 

Obvyklým obsahem příloh jsou zdůvodnění předpokládaných objemů odbytu nebo 

marketingové studie velikosti trhu.  

 

3. Obsah podnikatelského plánu  

3.1 Shrnutí  

Shrnutí by mělo stručně popisovat podnik, objasňovat rozhodující cíle a vysvětlovat, z jakého 

důvodu je vlastník podniku osobou schopnou dovést podnik k úspěchu. Ve shrnutí uveďte 

silné stránky firmy a důvody, proč by se váš návrh měl setkat s podporou. Přestože shrnutí je 

první částí, kterou si čtenář přečte, osvědčuje se napsat ho až nakonec.  

 

3.2 Podnik  

Jestliže je podniku dáno nějaké poslání, měl by je podnikatelský plán obsahovat. V 

nejjednodušším případě je posláním prohlášení o účelu jeho existence, kterým se řídí jeho 

činnost. Jde o hlavní znak podniku. Poslání by mělo být lehce srozumitelné pro personál, 

zákazníky, finanční investory atd.  

 

Definování účelu podniku znamená vyjádřit nejen co podnik dělá, ale především vizi, která ho 

pohání vpřed. Tato představa vyjadřuje náročné, ale dosažitelné cíle spolu s předem 

stanoveným časovým rozvrhem. Je to vyjádření pozice, kterou chce podnik zastávat v 

konkurenčním prostředí v budoucnosti. Charakterizujte vlastníka podniku, ať už podnik 

funguje nebo se teprve zakládá. Je vhodné zmínit se o zámince, která stála u zrodu podniku.  

 

Jestliže podnik již začal fungovat, popište jeho činnost a historii až po současnost, výši obratu, 

zisku a čistého jmění. Jak si jeho výsledky stojí ve srovnání s konkurencí? Jakých hlavních 

úspěchů podnik dosáhl? Nezapomeňte na analýzu silných a slabých stránek podniku. Popište, 

jestli má podnik charakter obchodní společnosti, individuálního podnikatele nebo akciové 

společnosti. Uveďte všechny případné významné podrobnosti, například to, jestli podnik 

dosáhl ISO 9000.  

 

3.3 Výrobky nebo služby  

Výrobek (nebo služba) by měl být popsán výrazy, kterým bude rozumět i laik. Popis výrobku 

musí podat vysvětlení, proč budou zákazníci ochotni tento výrobek kupovat a jaké potřeby 

výrobek uspokojí. Mezi přínosy může patřit snadná použitelnost, pohodlí, bezpečnost, 

ovladatelnost, výhodnost, vkusnost atd.  

 

Jsou některé z vlastností výrobku unikátní? Uveďte podrobnosti o patentu, registraci designu 

nebo autorských právech. Existují konkurenční výrobky? Jaké přednosti bude mít výrobek ve 

srovnání s konkurenčními výrobky? V čem je jeho jedinečnost pro odbyt? Naznačte plány 

budoucích inovací. Bude později škála výroby rozšířena o další výrobky?  

 

3.4 Marketingový plán  

V předchozí části podnikatelského plánu jste již definovali účel podniku. Tento účel je třeba 

vtělit do marketingových cílů a záměrů. Nejvšeobecněji definovanými cíli jsou dosažení 

zisků, rostoucího obratu, diverzifikace a zvýšení podílu na trhu. Vaše cíle by měly být 

kvantifikovatelné, měřitelné, náročné a dosažitelné.  

 

3.4.1 Světový trh  

Charakterizujte hlavní vývojové trendy na světových trzích v dané oblasti podnikání, 

nejvýznamnější producenty, jejich stručnou charakteristiku, postavení na trzích, šíři 

sortimentu, charakteristiku jejich produktů.

 

3.4.2 Domácí trh  

Charakterizujte domácí trh v oboru vaší činnosti. Zaměřte se na potenciální velikost trhu, jeho 

nasycenost, geografické rozložení zákazníků stálých i potenciálních. Uveďte zvláštnosti a 

specifika odvětví (sezónnost, zvláštní požadavky). Pro které skupiny zákazníků bude nebo je 

určen rozhodující objem produkce? Pokuste se podrobně charakterizovat tyto skupiny 

zákazníků z hlediska nároků na kvalitu, cenové politiky nároků na dodávky a servis. Je účelné 

zpracovat rozdělení trhu s cílem přesného stanovení cílových skupin zákazníků, kterým má 

být produkt určen. Ve kterých oblastech (územních) dosahujete (hodláte dosahovat) 

největších obratů? Vysvětlete, proč tomu tak je a uveďte, zda existují oblasti, do kterých je 

možné proniknout.  

 

3.4.3 Trendy na vašem trhu  

Jaké trendy byly, jsou a jaké trendy očekáváte ve vývoji trhu? Jste schopni pružně reagovat na 

vývoj a přizpůsobit svou nabídku měnící se poptávce? Jakým způsobem budete zajišťovat 

inovaci produktů? Podléhají produkty módním trendům? Jakým způsobem reagují na měnící 

se požadavky vaši konkurenti? Odhadněte velikost a vývoj poptávky v krátkém a 

střednědobém horizontu a vysvětlete, proč tento vývoj očekáváte.  

 

3.4.4 Postavení podniku na trhu a jeho konkurence  

Uveďte důkazy o existenci odbytového trhu nebo důkazy o neuspokojené poptávce po vašem 

produktu. Jaké překážky stojí v cestě vstupu na trh daného produktu? Uveďte, jak velký podíl 

na trhu zaujímá váš podnik nebo jak velký podíl hodláte zaujmout? Je na tomto trhu místo pro 

expanzi, či musíte čelit konkurenci na nasyceném trhu? Charakterizujte podrobně hlavní 

konkurenční výhody a nevýhody vašeho podniku a vašich konkurentů. Jaké tržní strategie 

sledují vaši konkurenti? Lze v budoucnu předpokládat zvýšení konkurence a jak jí budete 

čelit? Uveďte, zda uvažujete o proniknutí na zahraniční trhy, jakým způsobem toho chcete 

dosáhnout, na jaké trhy se budete orientovat? Poskytněte odhadnuté údaje o krátkodobé a 

dlouhodobé poptávce a vysvětlení, proč očekáváte takovou poptávku.  

 

3.4.5 Klíčoví odběratelé  

Charakterizujte, jakým způsobem probíhá nebo bude fungovat distribuce vašich produktů. Je 

váš podnik napojen na jediného odběratele, máte více odběratelů, zajišťujete prodej v síti 

vlastních obchodů? Jak chráníte své kmenové odběratele před útoky konkurence? Jakým 

způsobem získáváte nové odběratele? Uveďte, jakým způsobem máte zajištěn odbyt 

produkce. Máte uzavřeny dlouhodobé smlouvy s odběrateli? Jaká část vaší produkce má 

zajištěn dlouhodobě smluvní odbyt?  

 

3.4.6 Klíčoví dodavatelé  

Definujte, zda je váš podnik napojen na jediného dodavatele, zda spolupracuje s více 

dodavateli, jaká je jejich zastupitelnost? Uveďte způsoby výběru dodavatelů.  

 

3.4.7 Marketingový průzkum trhu  

Popište způsob průzkumu trhu. Jaké jsou výsledky primárního průzkumu (přehledy, 

interview, spotřebitelské skupiny, marketingové testy atd.)? Jaké jsou výsledky přejatých 

sekundárních informací (výzkum jiných firem nebo lidí)? Může být užitečné, jestliže 

informace uvedete v tabulkách nebo grafech. V této části uveďte pouze nejvýznamnější 

informace. V přílohách můžete uvést podrobné podkladové materiály.  

 

3.4.8 Propagace  

Jak se zákazníci o výrobku dozví? Jakým způsobem bude podnik o sobě trh informovat? 

Sestavte reklamní zprávu.V ní pečlivě definujte pro zákazníka, co mu budete nabízet. 

Reklamní zpráva by měla zdůrazňovat přínosy, které výrobek zákazníkovi poskytne. Uveďte, 

jaké sdělovací prostředky zvolíte pro komunikaci se zákazníky. Velký význam v propagaci 

podniku zaujímá jeho image. Je zvláště důležitý pro ty podniky, které se chystají prodávat na trhu kvalitních výrobků. Podnik by měl použít dostatečné investice pro vytvoření dobrého 

image.  

 

3.4.9 Distribuce  

Jaká je cesta výrobku z výroby ke konečnému zákazníkovi? Jak se budou výrobky dopravovat 

do místa prodeje? V případě, že mezi vámi a konečným spotřebitelem stojí další obchodní 

partneři, důkladně popište je i jejich prostředí.  

 

3.4.10 Cena  

Unese trh vyšší cenu - kterou by se zvýšil zisk? Bude cena kolísat, aby se výrobek uchytil na 

trhu? Počítáte se zaváděcí nabídkou, která by umožňovala zákazníkům vyzkoušet si výrobek 

nebo službu? Bude pro velkoodběratele poskytována nějaká sleva?  

 

3.5 Vedení a organizace  

Popište výrobní proces a porovnejte ho s konkurencí. Popište kanceláře a vybavení, které 

podnik používá nebo bude potřebovat.  

 

Popište vedení a zaměstnance. U klíčových zaměstnanců uveďte stručný životopis (jestliže to 

bude zapotřebí, v příloze můžete uvést další podrobnosti). Co je specifickými silnými 

stránkami těchto zaměstnanců? K těmto silným stránkám mohou patřit technické znalosti 

(jako je získaná zkušenost v odbytu), osobní kvality (jako je pracovní zápal, energičnost, 

schopnost práce i ve stresových podmínkách), vzdělání a získané odborné školení. Pokud 

existují zjevné nedostatky, objasněte způsob, kterým budou odstraněny. Uveďte, jakým 

způsobem budou rozděleny řídící pravomoci a odpovědnost jednotlivých zaměstnanců. U 

podniků většího rozsahu bývá užitečné uvedení organizačního schématu.  

 

3.6 Finanční požadavky  

Ukažte, jaké množství peněz (nebo jiných aktiv) bylo nebo bude vloženo základními 

podílníky. Uveďte podrobnosti o tom, jaké množství finančních prostředků jste schopni získat 

z jiných zdrojů (bankovní úvěr, leasing) a jakou sumu požadujete po investorovi. Pro 

uvažovanou investici se pokuste nalézt v maximální míře jiné zdroje financování (např. 

vlastní úspory, hypoteční úvěr, dodavatelský úvěr, faktoring pohledávky, atd.). Jelikož 

investor bude pravděpodobně hledat nejvhodnější formu investování do vašeho podniku, 

uvažujte v dalších kalkulacích formu bezúročné půjčky. Výrazně nám to zjednoduší práci, při 

navrhování optimální kombinace forem financování.  

 

Jestliže jste schopni poskytnout nějaké záruky na prostředky získané od investora (např. 

nemovitost), uveďte to. Záruky však nemají na rozhodování investora významný vliv. 

Hlavním finančním měřítkem investora bývá uvažovaná ziskovost vašeho podnikání s našimi 

prostředky.  

 

Vaše finanční požadavky musí doprovázet podrobný rozpis čerpání, který shrnuje údaje o 

časovém harmonogramu čerpání, výši čerpané částky a jejím účelu. Do plánu čerpání zahrňte 

i použití uvažovaných bankovních úvěrů a dalších forem financování.  

 

3.7 Finanční výkazy  

V této části uveďte pro nás důležité dokumenty a to zejména: 

 

1. cenové kalkulace 

2. schéma rovnováhy nákladů a výnosů

3. předpověď hotovostního toku 

4. plán zisků a ztrát 

5. rozvahu  

 

Pokud je to možné, u bodů 4. a 5. uveďte údaje za poslední 3 roky, aktuální situaci a 

prognózu budoucího vývoje na další 4 roky.  

 

3.8 Zakončení investice  

Podnikatelský plán by měl jasně definovat záměry vlastníků v otázce prodeje podniku, 

reference na obdobné transakce doma i v zahraničí a přehled o obvyklém ocenění podniku v 

jeho cílové velikosti na domácích a zahraničních burzách. Dále by měl zdůrazňovat důvody 

atraktivnosti podniku pro strategické partnery, obsahovat stručnou informaci o potenciálních 

strategických partnerech a popisovat dosažený stav případných jednání o spolupráci s těmito 

partnery.  

 

3.9 Přílohy  

Přílohy je možné použít za účelem zahrnutí podkladových materiálů. K nim mohou patřit 

výsledky průzkumu trhu, které budou podkladem údajů uvedených v podnikatelském plánu. U 

rozhodujících zakázek přiložte kopie existujících kupních smluv. V přílohách se mohou 

objevit také podrobné životopisy vlastníka (vlastníků) podniku a klíčových zaměstnanců, 

fotografie vzorkových výrobků, detailní snímky prostor podniku, atd. Jestliže jsou k dispozici, 

přiložte reklamní nebo jiné propagační materiály. Důležitou součástí smluv jsou kopie 

registrací patentů, živností, atestů a licenčních smluv.

 

4. Doručení podnikatelského plánu  

Podnikatelský plán zašlete poštou nebo E-mailem. Před prvním setkáním je vhodné se s 

projektem seznámit. Proto je nutné počítat s jedním až dvěma týdny na prostudování záměru. 

 

BusinessInfo.cz

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání