Výhodné úvěry pro podnikatele a OSVČ:

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí ČR (dále jen KN) vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě kona číslo 344/92 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Jedná se o soubor údajů o nemovitostech v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. KN ČR je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové účely, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických a jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. KN je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

Právní předpisy

 1. zákon č.344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
 2. zákon č.265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných právech k nemovitostem
 3. zákon č.359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
 4. vyhláška č.190/1996 Sb., kterou se provádí zákon 344/92, 265/92
 5. vyhláška č.162/2001 Sb., o poskytování údajů z Katastru nemovitostí ČR
 6. vyhláška č. 164/2009 Sb., kterou se provádí zákon 344/92, 265/92
 7. nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání


Katastrální území

Nejmenší technická jednotka je katastrální územíObec může mít více katastrálních území, ale katastrální území musí celé patřit do téže obce (některá v současné době nepatří do obce, ale do vojenského újezdu, ale to je napadáno jako protiústavní).


Předchozí evidence

Před tímto KN existovala od roku 1964 Evidence nemovitostí. Tato evidence měla za hlavní cíl evidovat užívací a doplňkově vlastnické vztahy k nemovitostem.


Části

 1. SGI – Soubor geografických informací
 2. SPI – Soubor popisných informací
 3. Souhrnné přehledy o půdním fondu
 4. Dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu SGI
 5. Sbírka listin


Principy KN

 • právotvorný, konstitutivní princip → vklad
 • evidenční, deklaratorní princip → záznam
 • oznamovací, prenotační → poznámka


Zásady vedení KN

 1. zásada intabulance – ke vkladu či záznamu dochází na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu.
 2. zásada dispoziční – ke změně věcných práv dochází na základě návrhu na vklad
 3. zásada priority – katastr dodržuje časové pořadí zápisů
 4. zásada legality – všechny zápisy v KN ČR jsou platné pokud jsou v souladu s danými kony
 5. zásada speciality – zajišťuje jednoznačnost, určitost a nespornost zápisu
 6. zásada dobré víry – důvěra, že data v KN ČR jsou v souladu se skutečností (zápisy od 1. 1. 1993)
 7. zásada veřejnosti – každý má přístup k obsahu KN ČR
 8. zásada oficiality – všechny změny se zapisují na základě úřední povinnosti


Předmětem KN ČR

 1. katastrální území
 2. pozemky v podobě parcel
 3. budovybyty a nebytové prostory
 4. rozestavěné budovybyty a nebytové prostory
 5. práv vztahy a věcná práva k nemovitostem


Obsah KN ČR

 1. geometrické a polohové určení parcel
 2. údaje o parceláchbytech a nebytových prostorech
 3. údaje o právech k nemovitostem
 4. údaje o podrobném bodovém polohovém poli
 5. místní a pomístní názvosloví


Vedení KN ČR

Při vedení KN ČR dochází k těmto událostem:

 1. Změny (průběhu hranic katastrálního územíparcelybudováchvýměrydruhu pozemkůochrany nemovitosti, údajů o vlastníkovi, v bodovém poli, místního a pomístního názvosloví)
 2. Revize KN ČR
 3. Oprava chyb v KN ČR

 

Wikipedia.org

Daňové ráje Investiční zlato, stříbro, platina a diamanty Kódy bank v ČR Nahlížení do katastru nemovitostí online Investice do firem Úvěry na podnikání